സെന്റ് മൈക്കിൾസിന്
മുന്നിലെ മൈതാനത്ത്
പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിന്
പ്രതിരോധവകുപ്പ് പിഴ ഈടാക്കിത്തുടങ്ങി

കണ്ണൂർ • സെന്റ് മൈക്കിൾസ് സ്കൂളിനു
മുന്നിലെ മൈതാനത്ത് വാഹനങ്ങൾ
പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നു
പ്രതിരോധവകുപ്പ് പിഴ ഈടാക്കിത്തുടങ്ങി.
500 രൂപ വീതമാണ് ഓരോ വാഹനത്തിൽ
നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 27
വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നു പിഴ
ഈടാക്കിയതായി ഡിഎസ്സി പ്രതിനിധി
അറിയിച്ചു. മൈതാനം മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷൻ
വിപുലീകരണത്തിനും
പരിശീലനത്തിനുമായി
നീക്കിവച്ചതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ഡിഎസ്സി നേരത്തേ മൈതാനത്തിനു
ചുറ്റും മുള്ളുവേലി കെട്ടിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: