അവശ്യ സര്‍വീസുകൾ ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ ശനിയാഴ്ചകള്‍ അവധി; കടകംപള്ളി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ ശനിയാഴ്ചകള് അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്. എന്നാല് അവശ്യ സര്വീസുകളായ കണ്സ്യൂമര്ഫെഡ്, നീതി സ്റ്റോറുകള്, സഹകരണ ആശുപത്രികള്, നീതി മെഡിക്കല്സ്, നീതി ലാബുകള്, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ സര്വീസുകള് എന്നിവ പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദമായ ഉത്തരവ് പിന്നീട് നല്കുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില് ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുടെയും സര്ക്കാരിന്റെയും നിര്ദേശങ്ങള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: