കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം

ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താഴെ കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക

ഗ്രൂപ്പ് 47 : https://chat.whatsapp.com/6ys8CVeSjOo32ZECWVO1LE

ഗ്രൂപ്പ് 48: https://chat.whatsapp.com/7AK3vLNdrtWLJ3pfDtT9gz

ഗ്രൂപ്പ് 49: https://chat.whatsapp.com/IUYrYJZ0jKvCdrnzmw7p4z

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: