കാലവർഷ കെടുതി: കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീടുകൂടി തകർന്നു

കണ്ണൂർ: ആറ്റടപ്പയ്യിലെ പി.കെ കുഞ്ഞാമിനയുടെ വീടാണ് ഇന്നലെ

ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും തകർന്നത്, വീടിന്റെ മേൽകുരപൂർണമായും ചുമർ ഭാഗികമായും തകർന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: