കൊയ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം പാർക്ക്‌ ചെയ്ത പൾസർ ബൈക്ക് കാൺമാനില്ല

17/07/18 രാത്രി കൊയിലി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സമീപം പാർക്ക്‌

ചെയ്ത KL 58 X 1268 പൾസർ 150 ബൈക്ക് കാണ്മാനില്ല. എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ താഴെ കാണു നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക

9746238868, 9961438017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: