വെള്ളിക്കീൽ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തി മഴ നനയൽ ക്യാമ്പ്

വെള്ളിക്കീൽ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 22.07.18 ന് രാവിലെ മഴ നനയൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന

കുട്ടികൾ ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെടുക.ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 40 പേരെ മാത്രമേ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ:
9747281777, 9947286823, 9747998811

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: