മൊട്ടാമ്മൽ മുരളീധരൻ(50) അഴീക്കോട്, നിര്യാതനായി

മൊട്ടാമ്മൽ മുരളീധരൻ(50)
മാതാവ് പത്മാവതി
പിതാവ് പരേതനായ ഭാസ്ക്കരദാസ്
സഹോദരങ്ങൾ ബീന(അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ)
റോജ
സംസ്ക്കാരം 19 .6.19 കാലത്ത് 10 മണി
പള്ളിക്കുന്നിൻപുറം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: