വ്യത്യസ്ത രുചി ഭേദങ്ങളുമായി കുറ്റ്യാട്ടൂർ മാങ്ങ

കുറ്റ്യാട്ടൂർ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തി.കുറ്റ്യാട്ടൂർ മാങ്കോ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ് മാങ്ങയുടെ രുചി വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.പഴുതിത്ത മാങ്ങയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ സ്ക്വാഷ്,ജാം,അച്ചാർ,മംഗോ ബാർ എന്നിവയാണ് വിപണി കീഴടക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്.കണ്ണൂർ മലബാർ ചേമ്പർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൽ നടന്ന കാർഷിക സെമിനാറിലാണ് കുറ്റ്യാട്ടൂർ മാങ്ങയുടെ പ്രദർശനവും ആദ്യ വില്പനയും നടന്നത്.കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്റ് കെ വി സുമേഷിന് നൽകിയാണ് ആദ്യ വില്പന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: