ബാങ്ക് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി.

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ ബാങ്ക് റോഡ് നവീകര പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. 2019–20 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രവർത്തിക്കനുവദിച്ച തുക. ഓവുചാൽ, കൾവർട്ട് നിർമാണം, ഇന്റർലോക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചതെന്ന് കൗണ്സിലർ സി.സമീർ പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി. കെ. രാഗേഷ്, കൗണ്സിലർമാരായ അഡ്വ. ടി.ഒ. മോഹനൻ, സി.സമീർ, പി. ഇന്ദിര, എം.ഷഫീക്, ആർ. രഞ്ജിത്ത്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഞ്ചിനീയർ പി. വി. ജയപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: