പെരുമ്പാറ ക്കടവ്- തുരുത്തും പാലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: