അണ്ടലൂർ കാവിൽ ദൈവത്താർ ഈശ്വരൻ തിരുമുടി നിവർന്നു; ഇനി ഉത്സവ രാവുകൾ.

തലശ്ശേരി:ഗ്രാമത്തിലെ ദേവൻ തിരു മുടി അണിഞ്ഞു അണ്ടലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തിയായ ദൈവത്താർ ഈശ്വരൻ തിരുമുടി കണ്ടുവണങ്ങാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിയത് ആചാരവെടികൾ കയറിയ ദൈവത്താർ ഈശ്വരൻ തിരുമുടി നിവർന്നത് രാത്രി 8 55 നായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രം സൂചികുത്താൻ ഇടമില്ലാത്തവിധം ഭക്തരെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു ദൈവത്താർ ഈശ്വരൻ ഒപ്പം സഹചാരികളായ അങ്കക്കാരനും പപ്പൂരനും മുടി അണിഞ്ഞു തോർത്തും ബനിയനും ധരിച്ച് വ്രതനിഷ്ഠ രായ വില്ലാളികൾ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഓംകാരം മുഴക്കി കാത്തുനിന്നു പിന്നീട് ചടങ്ങും നടന്നു ദൈവങ്ങൾ കൽപിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും ക്ഷേത്രത്തെ വലം വച്ചു പിന്നീട് ദൈവത്താർ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: