റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം: പ്ലാസ്റ്റിക് പതാക നിരോധിച്ചു

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കുപയോഗിച്ച് ദേശീയപതാക ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. ഹരിതനയം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പതാക വിൽക്കരുത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വകുപ്പുമേധാവികൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന്‌ നിർദേശിച്ച് പൊതുഭരണവകുപ്പാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: