കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ഇന്ന് ( നവം.17) നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഹർത്താൽ കാരണം മാറ്റി

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ഇന്ന് ( നവം.17) നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഹർത്താൽ കാരണം മാറ്റി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: