കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നൂറാം വാർഷികം; സി.പി.ഐ.എം മൊറാഴ ലോക്കലിൽ പ്രഭാതഭേരിയും പതാക ഉയർത്തലും

മൊറാഴ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സി.പി.ഐ.എം മൊറാഴ ലോക്കലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഭാതഭേരിയും പതാക ഉയർത്തലും നടന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: