ചക്കരക്കൽ മൂന്നുപെരിയ പോകും വഴി KL 59 G 5978 നമ്പർ BLACK PULSAR ബൈക്കിന്റെ RC BOOK ഉം ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പിയും നഷ്ടപെട്ടു.

ചക്കരക്കൽ മൂന്നുപെരിയ പോകും വഴി KL 59 G 5978 നമ്പർ BLACK PULSAR ബൈക്കിന്റെ RC BOOK ഉം ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പിയും  നഷ്ടപെട്ടു.
കണ്ട്‌ കിട്ടുന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം

SHUHAIB TK
DHARU SAFA
THANNADA
PO CHALA EAST
KANNUR
670621
ശുഹൈബ്  ടി കെ
📞9526848184,
📞9986446484
📞7907059185
16-10-2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: