കാട്ടാമ്പള്ളി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും പുഴയിൽ വീണയാളുടെ മൃതദേഹം കിട്ടി

2 ദിവസം മുൻപ് കാട്ടാമ്പള്ളി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും പുഴയിൽ വീണയാളുടെ മൃതദേഹം കിട്ടി കാട്ടാമ്പള്ളി  കോളനിയിലെ വിനോദ് ആണ് മരിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: