കേരള സർക്കാരിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന ഐ ടി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വീണ്ടെടുക്കാം

പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ആധാർ,റേഷൻ കാർഡ്, മോട്ടോർവാഹന രേഖകളും, ചിയാക്ക്, പഞ്ചായത്ത്, രജിസ്‌ട്രേഷന്, എസ്.എസ്.എൽ.സി തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ നഷ്ട്ടമായവർക്ക് സംസ്ഥാന ഐ.ടി മിഷനും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നഷ്ട്ടമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വീണ്ടെടുക്കാം. ഇതിനായി കേരള സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സിറ്റിസൺ കാൾ സെന്റർ നമ്പരായ 155300-ൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകി അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തുടർന്ന് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അദാലത്തിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: