തളാപ്പ് അമ്പിളി തീയേറ്ററിന് മുൻവശം സജിത്ത് ഭവനിൽ എസ്. പി. രത്നാകരൻ 83 അന്തരിച്ചു.

കണ്ണൂർ:തളാപ്പ് അമ്പിളി തീയേറ്ററിന് മുൻവശം സജിത്ത് ഭവനിൽ എസ്. പി. രത്നാകരൻ* 83 അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ : സുജാത രത്നക്കർ

മക്കൾ; സജിത്ത് രത്നാകർ, (ഖത്തർ ഐർവേസ്‌, ഖത്തർ) സരിത രഞ്ജിത്ത്

മരുമക്കൾ: ഡോക്ടർ. രഞ്‌ജിത്‌ പി വി തലശ്ശേരി, സിൽവിയ സജിത്ത്, ബോംബെ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: