കാട്ടാമ്പള്ളി ജലോത്സവത്തിൽ അഞ്ചാൾ തുഴയൽ, ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സഞ്ചാരി കാട്ടാമ്പള്ളിക്ക്

കാട്ടാമ്പള്ളി ജലോത്സവത്തിൽ അഞ്ചാൾ തുഴയൽ, ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സഞ്ചാരി കാട്ടാമ്പള്ളിയുടെ ടീം മേനേജർ Mk മഹമൂദ് ട്രോഫിയുമായി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: