വളപട്ടണം പാലത്തിനു സമീപം റോഡിനു കുറുകെ വൻ മരം പൊട്ടി വീണ് വളപട്ടണം പാലത്തിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

വളപട്ടണം പാലത്തിനു സമീപം റോഡിനു കുറുകെ വൻ മരം പൊട്ടി വീണു. വളപട്ടണം പാലത്തിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: