മൽജാഉൽ അനാം റിലീഫ് കമ്മറ്റി അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.

മൽജാഉൽ അനാം റിലീഫ് കമ്മറ്റി അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9895294972

70125 05197

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്:

Items required:

▪Bedsheets

▪Blankets

▪Nighties

▪Lungi

▪Bathing towel (Thorthu)

⬛ Used Goods will not be accepted

▪Tea/coffee powder

▪STEEL PLATES

▪Dettol

▪Mosquitoe repellents/Odomos

▪Anti Septic lotion

▪Anti fungal powder

▪Bleaching powder/ lime powder

▪Baby Diapers

▪Adult Diapers

▪Sanitary napkins,

▪Toothpaste

▪Tooth brushes

▪Body soap

▪Washing soap

▪Candles

▪Match box

School Kit for kids:

▪School bag

▪Notebooks

▪Pencil box

▪Pens

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: