വീട് അപകടാവസ്ഥയിൽ

മമ്പറം: കനത്ത മഴയിൽ പറമ്പായി പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന

കുറുവോളിൽ ഇസ്മായിലിന്റെ വീടാണ് അപകടാവസ്ഥയിൽ, ശക്തമായ മഴയിൽ വീടിന് സമീപമുള്ള തോടിന്റെമതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീടിന്റെ മുറ്റം ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ ഒലിച്ച് പോയി നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിത ഇടപെടൽ മൂലം വെള്ളം വഴി തിരിച്ച് വിട്ടതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: