കർക്കടക സംക്രമത്തിന് ഭക്തജന തിരക്ക്

കർക്കടക സംക്രമ ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻഭക്ത ജനതിരക്ക്. മിക്കയിടത്തും മഴ പെയ്തിട്ടു പോലും നൂറുകണക്കിനു ഭക്തരാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എത്തിയത്. തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ കണിക്കു തുറന്നപ്പോൾ മുതൽ ഉണ്ടായ ഭക്തജന തിരക്ക് വൈകിട്ടു വരെ നീണ്ടു.തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രം എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സമാനരീതിയിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാമായണ പാരായണം ആരംഭിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: