പലേരി വെസ്റ്റ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ എന്റെ എഴുത്ത് പെട്ടി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.

ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലും കാവിൻമൂല ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാല & കെ.സി.കെ.എൻ ലൈബ്രറിയും പലേരി വെസ്റ്റ് എൽ.പി സ്കൂളും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുകൾ എല്ലാ മാസവും എഴുത്ത് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും,തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മികച്ച ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുകൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും, വായനശാല രക്ഷാധികാരി എം.സുനിൽകുമാർ സ്കൂൾ ലീഡർ ചിന്മയ എസ്, റിട്ടയേർഡ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് സി.എം ഗീതാ ബായ് എന്നിവർക്ക് എഴുത്ത് പെട്ടി നൽകി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് പി. ജീജ, വി.അഭിലാഷ് കാവിൻമൂല, കീർത്തന.സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: