ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുത്തുപറമ്പ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ്‌ നാസിഹ് എന്ന കുട്ടിയെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ (17-7-18)കാണ്മാനില്ല

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുത്തുപറമ്പ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ്‌ നാസിഹ് എന്ന കുട്ടിയെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ

(17-7-18)കാണ്മാനില്ല .എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ്സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുക

അഷ്‌റഫ്‌
ഫൗസിഘർ
കൂത്ത്പറമ്പ്
മൊബൈൽ :9447953681

1 thought on “ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുത്തുപറമ്പ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ്‌ നാസിഹ് എന്ന കുട്ടിയെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ (17-7-18)കാണ്മാനില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: