കനത്ത മഴ ; ആലപ്പുഴ , കോട്ടയം ജില്ലകളില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി

ആലപ്പുഴ: കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കോട്ടയം ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില് വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്

അവധി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രണ്ട് താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര് ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂര്, കുട്ടനാട് താലൂക്കുകളിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമാണ് അവധി. ചേര്ത്തല, അന്പലപ്പുഴ, മാവേലിക്കര, കാര്ത്തികപ്പള്ളി എന്നി താലൂക്കുകളില് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്ക്കും അവധി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പടെയുളള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കളക്ടര് ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: