ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുംകൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കുറ്റിച്ചിറ, ചാത്തോത്തുകുന്ന്, നണിയൂർ നമ്പ്രം, അരിമ്പ്ര എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വൈറ്റ് കോൾ, റസിയ ഇന്റർലോക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പേരൂൽ 1&2 എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നമ്പ്യാർ പീടിക ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ 7.30 മുതൽ 11 മണി വരെയും കമാൽ പീടിക ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിവരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പാണപ്പുഴച്ചാൽ, കച്ചേരിക്കടവ്, പാണപ്പുഴ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നെല്ലിക്കുറ്റി, കവരപ്ലാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശ്രീകണ്ഠപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ തവറൂൽ, പെരിങ്കോന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പുറവട്ടം, ഏണ്ടി, കടുക്കാരം, ചേപ്പാത്തോട്, ചക്കാലക്കുന്ന്, കക്കറ ക്രഷർ, കക്കറ, കക്കറ ടവർ, നീലിരിങ്ങ, കുണ്ടംതടം, നരമ്പിൽ ടെമ്പിൾ, തട്ടുമ്മൽ, നെടുംകുന്ന്, മാതനാർ കല്ല്, ബ്ലാക്‌സ്റ്റോൺ ക്രഷർ ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ എട്ടു മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പയ്യന്നൂർ  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പുതിയങ്കാവ്, കാറമേൽ മോസ്‌ക്  ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 17 വെള്ളി രാവിലെ 8.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയും തട്ടാർ കടവ് റോഡ്, അന്നൂർ ടെമ്പിൾ, ടോഡി ഷോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്നു മണി വരെയും കോറോം മുണ്ടവളപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് നാലു മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: