അഴിക്കോട്  പാലിയേറ്റിവ്  കെയറിന്റെ സഹായ ഹസ്തം ..

C.H.C. അഴിക്കോടും, അഴിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്നു നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഹോം കെയറിൽ അഴിക്കോട് ചാൽ 20 ആം വാർഡിൽ ഉള്ള ചോയ്യാൻ ലത (42) വയസ്സ് എന്ന സ്ത്രീക്കു പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമഫലമായി അഴിക്കോട് C.H.C. ലെ ഡോക്ടർസും സ്റ്റാഫ്‌ അംഗങ്ങളും ആശ വർക്കർ മാരിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച 10000 രൂപ ഒരു വിഗ്ഗ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നൽകി. C.H.C. ലെ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ (ENT) ഹെൽത്ത്‌ സൂപ്പർ വൈസർ റോയി റോജസ് , L.H.S. കെ . രമ അഴിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി സി . രൂപ , വാർഡ് മെമ്പർ സനീഷ് , ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു മെമ്പർ പി . പ്രസീത , ആശ വർക്കർ ദിവ്യ , ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് മഞ്ജുഷ , പാലിയേറ്റിവ് നഴ്‌സ്‌ ജയശ്രീ. കെ , എ . സതീശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: