കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ആറിടങ്ങളിൽ ഇ-ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആറിടങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1140 സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ആറിടങ്ങളിൽ ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന് കെ.പി മോഹനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു. കൂത്തുപറമ്പ് ബസ്സ്റ്റാന്റ്, പാനൂർ ബസ്സ്റ്റാന്റ്, പാറാട്, കല്ലിക്കണ്ടി, പെരിങ്ങത്തൂർ, പൂക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാർ കൂടുതൽ ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: