കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കായപ്പൊയിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 18 ചൊവ്വ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കോറലാട്, ചട്ടുകപ്പാറ, ചട്ടുകപ്പാറ എച്ച് എസ്, ചിറാട്ടുമൂല എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 18 ചൊവ്വ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും പുറത്തിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അന്നൂർ തട്ടാർക്കടവ് റോഡ്, അന്നൂർ അമ്പലം, അന്നൂർ ടോഡി ഷോപ്പ്, കോറോം സെൻട്രൽ, മുച്ചിലോട്ട്, .പാട്യം, അമ്പലത്തറ  കൊക്കോട്ട് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 18 ചൊവ്വ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ഓലാടതാഴ മുതൽ മൂന്നുനിരത്ത് ചർച്ച്  വരെയും ഉപ്പയിച്ചാൽ മുതൽ ചക്കിപ്പീടിക വരെയും  ജനുവരി 18 ചൊവ്വ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


വളപട്ടണം  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പള്ളിക്കുളം, ചാലു വയൽ, രാമതെരു, പൊടിക്കുണ്ട്, ദേശാഭിമാനി പരിസരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനുവരി 18 ചൊവ്വ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ  ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: