അഴീക്കോട് ആറാം കോട്ടത്ത പ്രാർത്ഥന”യിൽ എം.എ.നാരായണൻ (78)നിര്യാതനായി

അഴീക്കോട് ആറാം കോട്ടത്ത പ്രാർത്ഥന”യിൽ എം.എ.നാരായണൻ 78 .നിര്യാതനായി ഭാര്യ പ്രസന്ന ,മക്കൾ സുജിത്ത്, സീന, സിന്ധു, ശ്രീജിത്ത് മരുമക്കൾ ശ്രീജിത്ത് (ബ്രഷ് മാൻ സ്കൂൾ ) ബാബുരാജ്, ഷൈനി .സംസ്കാരം 4 മണി പയ്യാമ്പലം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: