കണ്ണൂരിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 56 സ്ഥലങ്ങളില്‍ എല്‍ഡിഎഫും 15 സ്ഥലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു; വിശദമായ കക്ഷി നില


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 56 സ്ഥലങ്ങളില്‍ എല്‍ഡിഎഫും 15 സ്ഥലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു.

കണ്ണൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
ചിറക്കല്‍ (23) എല്‍ഡിഎഫ് 16 , യുഡിഎഫ് 6 , എന്‍ഡിഎ 1.
വളപ്പട്ടണം (13) എല്‍ഡിഎഫ് 2, യുഡിഎഫ് 8, എന്‍ഡിഎ 2, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
അഴീക്കോട് (23) എല്‍ഡിഎഫ് 16, യുഡിഎഫ് 6, എന്‍ഡിഎ 1.
പാപ്പിനിശ്ശേരി (20) എല്‍ഡിഎഫ് 15, യുഡിഎഫ് 3, മറ്റുള്ളവര്‍ 2.

എടക്കാട് ബ്ലോക്ക്
കൊളച്ചേരി (17) എല്‍ഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 11, എന്‍ഡിഎ 1.
മുണ്ടേരി (20) എല്‍ഡിഎഫ് 12, യുഡിഎഫ് 7, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
ചെമ്പിലോട് (19) എല്‍ ഡിഎഫ് 16, യുഡിഎഫ് 3.
കടമ്പൂര്‍ (13) എല്‍ഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 7, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
പെരളശ്ശേരി (18) എല്‍ഡിഎഫ് 17, യുഡിഎഫ് 1.

കല്യാശേരി ബ്ലോക്ക്
ചെറുതാഴം (17)എല്‍ഡിഎഫ് -17.
മാടായി (20) -യുഡിഎഫ് – 14, എല്‍ഡിഎഫ് – 3, മറ്റുള്ളവര്‍-3.
ഏഴോം (14) -എല്‍ ഡി എഫ് – 14.
ചെറുകുന്ന്(13) എല്‍ഡിഎഫ് – 12, യുഡിഎഫ് -1.
മാട്ടൂല്‍ (17) എല്‍ഡിഎഫ് – 1, യുഡിഎഫ് -11 ,മറ്റുള്ളവര്‍- 5.
കണ്ണപുരം (14) -എല്‍ഡിഎഫ് – 14.
കല്യാശേരി ( 18 ) -എല്‍ഡിഎഫ് – 18.
നാറാത്ത് (17) -എല്‍ഡിഎഫ് – 9 യു ഡി എഫ് – 8.

പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
ചെറുപുഴ (19 ) -എല്‍ഡിഎഫ് – 10, യുഡിഎഫ് – 6, മറ്റുള്ളവര്‍-3
പെരിങ്ങോം വയക്കര (16 ) എല്‍ഡിഎഫ് -11, യുഡിഎഫ് -5
എരമം കുറ്റൂര്‍ (17) എല്‍ഡിഎഫ് – 14, മറ്റുള്ളവര്‍-3
കാങ്കോല്‍-ആലപ്പടമ്പ (14) എല്‍ഡിഎഫ് – 14
കരിവെള്ളൂര്‍ പെരളം (14) എല്‍ഡിഎഫ് – 14
കുഞ്ഞിമംഗലം ( 14) എല്‍ഡിഎഫ് -12, യുഡിഎഫ് – 2
രാമന്തളി (15) എല്‍ഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് -7

തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്
ഉദയഗിരി (15) എല്‍ഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് 5, മറ്റുള്ളവ 2.
ആലക്കോട് (21) -എല്‍ഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് 10, മറ്റുള്ളവ 3.
നടുവില്‍ (19) എല്‍ഡിഎഫ് 6, യുഡിഎഫ് 11, മറ്റുള്ളവ 2.
ചപ്പാരപ്പടവ് (18) എല്‍ഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 12, മറ്റുള്ളവ 1.
ചെങ്ങളായി (18) എല്‍ഡിഎഫ് 10, യുഡിഎഫ് 8.
കുറുമാത്തൂര്‍ (17) എല്‍ഡിഎഫ് 13, യുഡിഎഫ് 4.
പരിയാരം (18) എല്‍ഡിഎഫ് 11, യുഡിഎഫ് 7.
പട്ടുവം (13) എല്‍ഡിഎഫ് 7, യുഡിഎഫ് 5, എന്‍ഡിഎ 1.
കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ (15) എല്‍ഡിഎഫ് 12, യുഡിഎഫ് 3.

ഇരിക്കൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
ഇരിക്കൂര്‍ (13) -എല്‍ഡിഎഫ് 3, യുഡിഎഫ് 8, മറ്റുള്ളവ 2.
ഏരുവേശി(14)എല്‍ഡിഎഫ് 3, യുഡിഎഫ് 10, മറ്റുള്ളവ 1.
മലപ്പട്ടം(13)എല്‍ഡിഎഫ് 12, യുഡിഎഫ് 1.
പയ്യാവൂര്‍(16) -എല്‍ഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് 6, മറ്റുള്ളവ 2.
മയ്യില്‍(18)എല്‍ഡിഎഫ് 16, യുഡിഎഫ് 2.
പടിയൂര്‍ കല്യാട്(15)എല്‍ഡിഎഫ് 11, യുഡിഎഫ് 3, മറ്റുള്ളവ 1.
ഉളിക്കല്‍(20)എല്‍ഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 11, മറ്റുള്ളവ 4.
കുറ്റിയാട്ടൂര്‍(16)എല്‍ഡിഎഫ് 13, യുഡിഎഫ് 3.

ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്
ആറളം (17)എല്‍ഡിഎഫ് 9, യുഡിഎഫ് 8.
അയ്യന്‍കുന്ന്(16)എല്‍ഡിഎഫ് 1, യുഡിഎഫ് 9, എന്‍ഡിഎ 1, മറ്റുള്ളവര്‍ 5.
കീഴല്ലൂര്‍(14) -എല്‍ഡിഎഫ് 11, യുഡിഎഫ് 2, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
തില്ലങ്കേരി(13) -എല്‍ഡിഎഫ് 9, യുഡിഎഫ് 2, എന്‍ഡിഎ 2.
കൂടാളി(18) എല്‍ഡിഎഫ് 15, യുഡിഎഫ് 3.
പായം(18) എല്‍ഡിഎഫ് 15, യുഡിഎഫ് 2, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.

പേരാവൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
കണിച്ചാര്‍ (13) -എല്‍ഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 6, മറ്റുള്ളവര്‍ 2.
കേളകം(13) -എല്‍ഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് 4, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
കൊട്ടിയൂര്‍ (14)എല്‍ഡിഎഫ് 7, യുഡിഎഫ് 7.
മുഴക്കുന്ന് (15) എല്‍ഡിഎഫ് 10, യുഡിഎഫ് 3, എന്‍ഡിഎ 1, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
കോളയാട് (14) -എല്‍ഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് 6.
മാലൂര്‍ (15) എല്‍ഡിഎഫ് 9, യുഡിഎഫ് 6.
പേരാവൂര്‍ (16) -എല്‍ഡിഎഫ് 9, യുഡിഎഫ് 5, എന്‍ഡിഎ 1, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.

തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്
മുഴപ്പിലങ്ങാട്-(15) എല്‍ഡിഎഫ്-6,യുഡിഎഫ് -5 , മറ്റുള്ളവര്‍-4.
വേങ്ങാട്-(21) എല്‍ഡിഎഫ് – 17, യുഡിഎഫ് -4.
ധര്‍മ്മടം-(18) എല്‍ഡിഎഫ് -13 യുഡിഎഫ് -1,എന്‍ഡിഎ -3, മറ്റുള്ളവര്‍ -1.
എരഞ്ഞോളി-(16) എല്‍ഡിഎഫ് -15, യുഡിഎഫ്- 1.
പിണറായി-(19) എല്‍ഡിഎഫ് -19.
ന്യൂമാഹി-(13) എല്‍ഡിഎഫ് -8, യുഡിഎഫ് -3 , എന്‍ഡിഎ -1, മറ്റുള്ളവര്‍ -1.
അഞ്ചരക്കണ്ടി-(15)എല്‍ഡിഎഫ്-12,യുഡിഎഫ് -3.

പാനൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
ചൊക്ലി-(17) എല്‍ഡിഎഫ് -16, യുഡിഎഫ് -1.
പന്ന്യന്നൂര്‍-(15)എല്‍ഡിഎഫ് -15.
മൊകേരി-(14)എല്‍ഡിഎഫ് -12, യുഡിഎഫ് -1, എന്‍ഡിഎ- 1.
കതിരൂര്‍-(18) എല്‍ഡിഎഫ് -18.

കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്
തൃപ്രങ്ങോട്ടൂര്‍-(18) എല്‍ഡിഎഫ്-5, യുഡിഎഫ് -9 , എന്‍ഡിഎ-3, മറ്റുള്ളവ-1.
ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്-(15) എല്‍ഡിഎഫ്-15.
പാട്യം-(18) എല്‍ഡിഎഫ് -14, യുഡിഎഫ് -2, എന്‍ഡിഎ-2.
കുന്നോത്ത്പറമ്പ്-(21) എല്‍ഡിഎഫ്-10, യുഡിഎഫ് -8, എന്‍ഡിഎ-3.
മാങ്ങാട്ടിടം-(19) എല്‍ഡിഎഫ്-17, യുഡിഎഫ് -1 എന്‍ഡിഎ-1.
കോട്ടയം-(14) എല്‍ഡിഎഫ്-13, യുഡിഎഫ് -1.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: