കണ്ണൂരിൽ നഗരസഭകളില്‍ അഞ്ചിടത്ത് എല്‍ഡിഎഫും മൂന്നിടത്ത് യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു; കക്ഷി നില വിശദമായി


നഗരസഭകളില്‍ അഞ്ചിടത്ത് എല്‍ഡിഎഫും മൂന്നിടത്ത് യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു. ആന്തൂര്‍, ഇരിട്ടി, കൂത്തുപറമ്പ്, പയ്യന്നൂര്‍, തലശ്ശേരി നഗരസഭകളിലാണ് എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. പാനൂര്‍, ശ്രികണ്ഠപുരം, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭകളില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.

ആന്തൂര്‍(28) എല്‍ഡിഎഫ് 28.
ഇരിട്ടി(33) -എല്‍ഡിഎഫ് 14, യുഎഡിഎഫ് 11 എന്‍ഡിഎ 5, മറ്റുള്ളവര്‍ 3.
കൂത്തുപറമ്പ് (28)എല്‍ഡിഎഫ് 25, യുഎഡിഎഫ് 1, എന്‍ഡിഎ 1 , മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
പാനൂര്‍(40) -എല്‍ഡിഎഫ് 14, യുഎഡിഎഫ് 22, എന്‍ഡിഎ 3, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
പയ്യന്നൂര്‍(44) എല്‍ഡിഎഫ് 34, യുഎഡിഎഫ് 8, മറ്റുള്ളവര്‍ 2.
ശ്രീകണ്ഠാപുരം(30)എല്‍ഡിഎഫ് 12, യുഎഡിഎഫ് 17, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.
തളിപ്പറമ്പ്(12)എല്‍ഡിഎഫ് 12, യുഎഡിഎഫ് 19, എന്‍ഡിഎ 3.
തലശ്ശേരി(52)എല്‍ഡിഎഫ് 36, യുഎഡിഎഫ് 7, എന്‍ഡിഎ 8, മറ്റുള്ളവര്‍ 1.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: