കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം നിലനിർത്തി LDF 13/16

LDF – 13
UDF – 3

കുറ്റ്യാട്ടൂർ :- കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മൊത്തമുള്ള 16 വാർഡിൽ 13 നേടി LDF ഭരണം നിലനിർത്തി.കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 15 വാർഡിൽ വിജയിച്ച LDF ന് ഇത്തവണ 13 സീറ്റ് നേടാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

കഴിഞ്ഞ UDF വിജയിച്ച പതിനൊന്നാം വാർഡായ തണ്ടപ്പുറം ഇത്തവണയും UDF ന് വിജയക്കൊടി പായിക്കാൻ സാധിച്ചു.കൂടാതെ വാർഡ് 1 പഴശ്ശി വാർഡും വാർഡ് 9 വേശാല വാർഡും കൂടി വിജയിക്കാൻ UDF ന് സാധിച്ചതോടെ UDF ൻ്റെ സീറ്റ് നില 3 ആയി ഉയർന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: