ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില 12:00pm

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില @ 12 PM
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ

എടക്കാട്
എൽ ഡി എഫ് – 7
യു ഡി എഫ് – 6
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

ഇരിക്കൂർ
എൽ ഡി എഫ് – 5
യു ഡി എഫ് – 7
എൻ ഡി എ – O
മറ്റുള്ളവ – 1

ഇരിട്ടി
എൽ ഡി എഫ് – 4
യു ഡി എഫ് – 4
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – O

കല്യാശ്ശേരി
എൽ ഡി എഫ് – 9
യു ഡി എഫ് – 4
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

കണ്ണൂർ
എൽ ഡി എഫ് – 11
യു ഡി എഫ് – 2
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

കൂത്തുപറമ്പ്
എൽ ഡി എഫ് – 9
യു ഡി എഫ് – 2
എൻ ഡി എ – 1
മറ്റുള്ളവ – 1

പാനൂർ
എൽ ഡി എഫ് – 13
യു ഡി എഫ് – 0
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

പയ്യന്നൂർ
എൽ ഡി എഫ് – 10
യു ഡി എഫ് – 2
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

പേരാവൂർ
എൽ ഡി എഫ് – 8
യു ഡി എഫ് – 5
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

തളിപ്പറമ്പ
എൽ ഡി എഫ് – 9
യു ഡി എഫ് – 6
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

തലശ്ശേരി
എൽ ഡി എഫ് – 13
യു ഡി എഫ് – 0
എൻ ഡി എ – 0
മറ്റുള്ളവ – 0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: