തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ യു.ഡി.എഫ് നിലനിർത്തി

തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ യു.ഡി.എഫ് നിലനിർത്തി. ആകെയുള്ള 34 സീറ്റിൽ
UDF 19 ഉം,LDF – 12 ഉം
BJP – 3 ഉം സീറ്റുകൾ നേടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: