കണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫലം LIVE UPDATE

Lead Status – Grama Panchayat

Party G B D M C
Total 71 11 1 8 1
56 9 1 5 0
15 2 0 3 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Code Name Total Wards Majority Number
G13017 Alakode 21 11 10 8 0 3
G13054 Ancharakandy 15 8 3 12 0 0
G13068 Aralam 17 9 8 9 0 0
G13069 Ayyankunnu 16 8 9 1 1 5
G13038 Azheekode 23 12 6 16 1 0
G13019 Chapparapadavu 18 9 12 5 0 1
G13045 Chembilode 19 10 3 16 0 0
G13020 Chengalayi 18 9 8 10 0 0
G13004 Cherukunnu 13 7 1 12 0 0
G13009 Cherupuzha 19 10 6 10 0 3
G13001 Cheruthazham 17 9 0 17 0 0
G13034 Chirakkal 23 12 6 16 1 0
G13056 Chittariparamba 15 8 0 15 0 0
G13061 chockli 17 9 1 16 0 0
G13050 Dharmadam 18 9 1 13 3 1
G13011 Eramam- Kuttoor 17 9 0 14 0 3
G13051 Eranholi 16 8 1 15 0 0
G13026 Eruvessy 14 7 10 3 0 1
G13003 Ezhome 14 7 0 14 0 0
G13025 Irikkur 13 7 8 3 0 2
G13046 Kadambur 13 7 7 5 0 1
G13024 Kadannappalli- Panappuzha 15 8 3 12 0 0
G13067 Kadirur 18 9 0 18 0 0
G13007 Kalliassery 18 9 0 18 0 0
G13075 Kanichar 13 7 6 5 0 2
G13012 Kankole- Alapadamba 14 7 0 14 0 0
G13006 Kannapuram 14 7 0 14 0 0
G13013 Karivellur- Peralam 14 7 0 14 0 0
G13070 Keezhallur 14 7 2 11 0 1
G13076 Kelakam 13 7 4 8 0 1
G13040 Kolachery 17 9 11 5 1 0
G13079 Kolayad 14 7 6 8 0 0
G13072 Koodali 18 9 3 15 0 0
G13060 Kottayam 14 7 1 13 0 0
G13077 Kottiyoor 14 7 7 7 0 0
G13014 Kunhimangalam 14 7 2 12 0 0
G13058 Kunnothuparamba 21 11 8 10 3 0
G13021 Kurumathoor 17 9 4 13 0 0
G13033 Kuttiattoor 16 8 3 13 0 0
G13002 Madayi 20 10 14 3 0 3
G13027 Malappattam 13 7 1 12 0 0
G13080 Malur 15 8 7 8 0 0
G13059 Mangattidam 19 10 1 17 1 0
G13005 Mattool 17 9 11 1 0 5
G13029 Mayyil 18 9 2 16 0 0
G13066 Mokeri 14 7 1 12 1 0
G13041 Munderi 20 10 7 12 0 1
G13078 Muzhakkunnu 15 8 3 10 1 1
G13048 Muzhappilangad 15 8 5 6 0 4
G13018 Naduvil 19 10 11 6 0 2
G13008 Narath 17 9 8 9 0 0
G13053 New Mahe 13 7 3 8 1 1
G13031 Padiyoor Kalliad 15 8 3 11 0 1
G13065 Panniyannur 15 8 0 15 0 0
G13039 Pappinissery 20 10 3 15 0 2
G13022 Pariyaram 18 9 7 11 0 0
G13057 Pattiam 18 9 2 14 2 0
G13023 Pattuvam 13 7 5 7 1 0
G13073 Payam 18 9 2 15 0 1
G13028 Payyavoor 16 8 6 8 0 2
G13047 Peralassery 18 9 1 17 0 0
G13081 Peravoor 16 8 5 9 1 1
G13010 Peringome Vayakkara 16 8 5 11 0 0
G13052 Pinarayi 19 10 0 19 0 0
G13015 Ramanthali 15 8 7 8 0 0
G13071 Thillankeri 13 7 2 9 2 0
G13055 Thripangottoor 18 9 9 5 3 1
G13016 Udayagiri 15 8 5 8 0 2
G13032 Ulikkal 20 10 11 5 0 4
G13037 Valapattanam 13 7 8 2 2 1
G13049 Vengad 21 11 4 17 0 0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: