കണ്ണൂരിൽ ആദ്യ ഫല സൂചനയിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഓരോ സീറ്റിൽ മുന്നിൽ

കണ്ണൂരിൽ ആദ്യ ഫല സൂചനയിൽ എൽ ഡി എഫ് മുന്നിൽ . പായം പഞ്ചായത്തിലെ പെരിങ്ങാരി വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫും പായം രണ്ടാം വാർഡിൽ യു ഡി എഫും മാട്ടൂൽ നോർത്തിൽ യു ഡി എഫും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: