120 ലിറ്റർ.വാഷും വാറ്റു ഉപകരണങ്ങളും പിടികൂടി

ആലക്കോട്.വാറ്റുചാരായ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 120 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റു ഉപകരണങ്ങളും പിടികൂടി. റേഞ്ച് എക്സൈസ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ പ്രകാശൻ ആലക്കലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലക്കോട് ഫർ ലോംഗരയിൽനടത്തിയ റെയിഡി ലാ ണ് മലമുകളിൽ വ്യാജ വാറ്റുകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 120 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടികൂടിയത്.. റെയ്ഡിൽ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ കെ.അഹമ്മദ്, ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ടി .ആർ .രാജേഷ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മാരായ പി. ഷിബു ,പി.കെ.രാജീവ്, വി.ശ്രീജിത്ത്,ഡ്രൈവർ ജോജൻഎന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: