മടക്കര കരുണാകരൻ (കണ്ണായി ) അന്തരിച്ചു –

മടക്കര കരുണാകരൻ (കണ്ണായി ) അന്തരിച്ചു – അഴീക്കൽ ചാൽ റേഷൻ പീടികയ്ക്ക് സമീപം
ശവസംസ്ക്കാരം 16/02/2019 ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് അഴീക്കൽ സ്മശാനം …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: