അഴീക്കോട്: ശ്രീ  കരുണാകരൻ ചാൽ നിര്യാതനായി.

അഴീക്കോട്: ശ്രീ കരുണാകരൻ

ചാൽ നിര്യാതനായി.

ശവസംസ്ക്കാരം 16/02/2019

ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് അഴീക്കൽ സ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: