ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വാങ്ങിയ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ ആംബുലൻസ് നോക്കുകുത്തിയാകുന്നു

മട്ടന്നൂർ: ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വാങ്ങിയ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ ആംബുലൻസ് നോക്കുകുത്തിയാകുന്നു.എട്ടു വർഷം മുൻപ് ഇ.പി ജയരാജൻ എം.എൽ.എ യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ആംബുലൻസാണ് നഗരസഭാ ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മട്ടന്നൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കാണ് ആംബുലൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. ആംബുലൻസിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണിനടത്താനും ഡ്രൈവറുടെ ശമ്പളം നൽകാനും ആശുപത്രിക്ക് കഴിയാതെ വന്നതോടെ നഗരസഭ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ ചാർജ് ഈടാക്കിയാണ് നഗരസഭ ആംബുലൻസ്സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. നിലവിലെ ഡ്രൈവർ ഒഴിവായി പോയതോടെയാണ് ആംബുലൻസ് നഗരസഭ പരിസരത്ത് കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: