വ്യാപാരികളിൽ വീണ്ടും ആശങ്കയുണർത്തി പാനൂരിൽ നാലുവരിപ്പാതക്കായുള്ള സർവ്വേ.

പാനൂർ: വ്യാപാരികളിൽ വീണ്ടും ആശങ്കയുണർത്തി നാലുവരിപ്പാതക്കായുള്ള

സർവ്വേ.ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് പാനൂർ ടൗണിൽ നാലുവരി സർവ്വേ പൂർത്തിയായത്. പാനൂർ വഴി പോകുന്ന മട്ടന്നൂർ വിമാനത്താവള റോഡ് നാലുവരിക്ക് പകരം രണ്ടു വരിയാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നാലു വരിപ്പാതയുടെ സർവ്വേ പാനൂർ ടൗണിലും പൂർത്തിയായതോടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മനസിൽ വീണ്ടും ആശങ്കയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: