കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രംകളിയാട്ടം ഏൽപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തി

കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം 12 വർഷത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന

പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കളിയാട്ടം ഏൽപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തി.

കുഞ്ഞിമംഗലം : കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി തന്റെ ഓമന കല്യാണം നടത്തിപ്പിനായി മൂലഭണ്ഡാരം കോയ്മ മുണ്ടായാട്ട് ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരെ ഏൽപിച്ചു. 12 വർഷം മുൻപ് നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ശേഷം നീക്കിവച്ച സമ്പാദ്യവും തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര നടയിൽ എത്തിയവർ മൂലഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട കാണിക്കയും ഒക്കെ ചേർത്താണ് ശ്രീകോവിലിനകത്തു നിന്ന്

അന്തിത്തിരിയൻ ചുവന്ന പട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്ത മൂലഭണ്ഡാരം ക്ഷേത്ര നടയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി തമ്പുരാട്ടി ഭഗവതിയുടെ പന്തൽ മംഗലം നടത്താൻ കോയ്മയെ ഏൽപിച്ചത്.

മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെയും കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയുടെയും പുലിയൂർ കാളിയുടെയും പുലിയൂർ കണ്ണന്റെയും പ്രതിപുരുഷന്മാർ അരങ്ങിലിറങ്ങി അരങ്ങ് നിറഞ്ഞാടിയാണ് ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായി. വിവിധ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്ഥാനികരും വാല്യക്കാരും നാട്ടുകാരുമുൾപ്പെടെ ക്ഷേത്ര നടയിൽ എത്തിയവരെയെല്ലാം തമ്പുരാട്ടി മഞ്ഞൾ കുറിയിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു.

വിവിധ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി സ്ഥാനികർക്ക് മുന്നിൽ 12 ആണ്ട് തികയുന്ന കൊല്ലത്തിൽ നടക്കുന്ന മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ഓമന കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടാനും പെരുങ്കളിയാട്ടം നാടാകെ വിളിച്ച് നടത്താനും കോയ്മയെ ഏൽപിക്കുന്നുവെന്ന് വാചാലം ചൊല്ലിയാണ് ക്ഷേത്ര നടയിലേക്ക് കോയ്മമാരെയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം.പി.തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാവാഹികളെയും തമ്പുരാട്ടി വിളിച്ചുവരുത്തി മൂലഭണ്ഡാരം ഏൽപിച്ചത്.

തുടർന്ന് ദേവിയുടെ ആഗമന കഥയും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളുമെല്ലാം ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുവരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകൾ പൂർണതയോടെ നടത്തുമെന്ന് കോയ്മയും തമ്പുരാട്ടിയെ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 23 മുതൽ 26 വരെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം. നാട്ടെഴുന്നള്ളത്ത്, നിലംപണി, വരച്ചുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങുകളോടെ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: