പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഫോണിൽ ഫ്രീ ആയി റീച്ചാർജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.

പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഫോണിൽ ഫ്രീ ആയി റീച്ചാർജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടുക
Call- 9809657790 (ജെ.മണികണ്ഠൻ, ഓംകാർ കാറ്ററേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം) Please Share (N:B.ദയവായി ആരും ഇ പ്രയോജനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്, വിളിക്കാം… ഈ രാത്രിയിലും, മാത്രമല്ല കൺഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കരുത് )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: