കൊളച്ചേരിസർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് റിട്ട: ജീവനക്കാരനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന കുഞ്ഞമ്പു (മോഹൻഡി )(66) നിര്യാതനായി

കൊളച്ചേരി: കൊളച്ചേരിസർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് റിട്ട: ജീവനക്കാരനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന കുഞ്ഞമ്പു (മോഹൻഡി )(66)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ലീല. മക്കൾ: സുധീർ, സുഭാഷ്, സുജിത്ര.

സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് പാടിക്കുന്ന് ശ്മശാനത്തിൽ.

66
Sudheer
Subhash
Sujithra
Wife… Leela

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: