കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ എആർകെ കോംപ്ലക്‌സ്, കനാൽ പാലം, പഞ്ചായത്ത് കിണർ, പുറത്തീൽ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും കരിയിൽകാവ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കുറിഞ്ഞി, ലയൺസ് ക്ലബ് റോഡ്, തായിനേരി മുച്ചിലോട്ട് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആലക്കാട് ചെറിയപള്ളി, പൊന്നച്ചേരി എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ 8.30 മുതൽ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ തണ്ടനാട്ടുപോയിൽ, അരവഞ്ചാൽ, സോഫടെക്്‌സ്, തട്ടുമ്മൽ, മതനാർകല്ല്  എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ  പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ 8.30  മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ധർമ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മാര്യമംഗലം ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ മണി വരെയും മാങ്കടവ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പുഴാതി ഹൗസിംഗ് കോളനി, തുളിച്ചേരി, ആനപ്പന്തി, ജോൺ മിൽ റോഡ്, എ കെ ജി ഹോസ്പിറ്റൽ, എസ്പിസിഎ റോഡ്, രാജേന്ദ്ര പാർക്ക്, തളാപ്പ് അമ്പലം റോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ 7.30 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ബി എസ് എൻ എൽ, നീർച്ചാൽ പള്ളി, സ്റ്റാർ സീ, ശാന്തിമൈതാനം, തയ്യിൽ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 17 വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും  മരക്കാർക്കണ്ടി, ഗോപാലൻക്കട, വെത്തിലപ്പള്ളി,   പൂത്തട്ടക്കാവ്,   ജൻത്ത് നഗർ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: