വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കണ്ണൂർ:നാളെ (16/12/18)താണ മുതൽ ആനയിടുക്ക് ഗേറ്റ് വരെ താറിങ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: