ചിത്രശലഭ പാർക്ക് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത്‌

ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി

MARCന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തളാപ്പ്, ശ്രീ നാരായണ വിദ്യാ മന്ദിർ സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത്‌ ചിത്രശലഭ പാർക്ക്‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചെടികൾ നട്ടുകൊണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ, അർജുൻ പാണ്ട്യൻ IASഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മഹേഷ്‌ ദാസ് അഡൂർ, ദീപിക ജയദാസ് (പ്രിൻസിപ്പാൾ, SNVM), പ്രദ്യു മുകുന്ദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
“പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പുതുതലമുറയും ” എന്ന വിഷയത്തിൽ, റോഷനാഥ് രമേഷ് ക്ലാസ്സെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: