വളപട്ടണം പാലത്തിന് മുകളിൽ ലോറിയുടെ പിൻചക്രം ഇളകി. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

വളപട്ടണം പാലത്തിന് മുകളിൽ ലോറിയുടെ പിൻചക്രം ഇളകി. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: